Photos of Shri Muktananda Sanskrit Mahavidyalaya

 

See God in each other.

— Baba Muktananda